Петък, 04.12.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Заветът Ми беше с него за живот и за мир, Които и му дадох заради страха, С който Ми се боеше и се страхуваше от името Ми." Малахия 2:5

OnLine
RSS Facebook Twitter

Откровение - белегът на звяра

Main Pic
Публикувана: 04.10.2020
Автор: Радостин Марчев
Прочетена: 607
Коментари: 0
Какво казва Библията за предстоящото имплантиране на чипове? Отговорът може да бъде даден напълно изчерпателно с една единствена дума – Нищо. В цялата Библия, от началото на Стария до края на Новия Завет, няма дори един-единствен пасаж, който да говори за поставяне на импланти, чипове или нещо подобно. Резултатът остава същият и ако добавите неканоничните книги.
 
Тази съвременна християнска истерия е свързана с един текст от книгата Откровение, който се намира в гл. 13, ст. 16-18.
 
И (вторият звяр, който излиза от земята) принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест. 
 
Някои християни смятат, че текстът говори за бъдещо имплантиране на чипове в ръката и челото, без които човек няма да може да упражнява каквато и да е търговска дейност. Напълно очевидно е обаче, че текстът не казва това. За да го разбираме по този начин ние трябва да прочетем израза „тури белег на десницата или на челата им” като „имплантира чип в дясната им ръка или челата им.” С други думи, тук иде реч за определено тълкуване на текста, а не за директно, ясно твърдение намиращо се в него – две много различни неща. Нещо повече, това не само, че е просто едно тълкуване, това е и много лошо тълкуване, което носи в себе си едновременно духовна арогантност, историческо невежество и липса на егзегетически умения.
 
Духовна арогантност
 
Под духовна арогантност аз имам предвид често несъзнателното приемане на читателите, че те са по някакъв начин привилегировани в сравнение с всички останали живели преди тях християни, понеже Бог е определил специално послание, което преди това е било скрито, но сега се открива на тях. Това става очевидно веднага щом си дадем сметка, че технологии като чипове и имплантиране са били напълно непознати не само през 1 век (когато е писана книгата Откровение), но и през цялата последваща история – чак до съвсем близки до нас времена. Следователно Йоан е запазил нещо, което преди това по необходимост е било напълно непонятно на всички предишни поколения християни, за да го открие на нас.
 
Историческо невежество
 
Подобно мислене може да се намери във всяка епоха. Хората периодично са решавали, че сега, на тях им се открива тайната на един или друг библейски текст. Предлагани са всевъзможни пресмятания на числото 666 (или 616 както се намира в някои манускрипти) идентифициращи звяра с различни хора от историята, папството, „преместването” на християнското поклонение от събота в неделя или определени числови поредици в гръцките паспорти – да споменем само някои неща. Преходът към електронна търговия и намаляването на кешовите разплащания в наше време са просто поредната проява на един истеричен феномен, който сам по себе си не представялва нищо особено ново.
 
Липса на екзегетични умения
 
Умението да се тълкува на Библията се нарича екзегетика. Макар да не може да се сведе изцяло до наука екзегетиката има свои основни правила, пренебрегването на които е сигурен начин да допуснем грешки. Някои от тях са свързани с характерните особености на вида литература, който тълкуваме, други с реконструиране на различни видове контексти – напр. исторически, географски, политически и др., трети с първоначалните читатели и т.н. Хората, които настояват, че Откровение 13 ясно говори за имплантиране обикновено не желаят да имат нищо общо с подобен вид екзегетика. Начинът, по който те четат Откровение е като я напасват към новините от днешния вестник или към последните конспиративни теории. Примерите изобилстват. Всъщност това е причината подобен род коментари на книгата Откровение да трябва да се пренаписват на всеки няколко години…
 
Някои кратки екзегетични бележки
 
Първо, когато Йоан пише своята книга той я изпраща първоначално като писмо до 7 определени, исторически съществували църкви (виж Откр. 1:11). Следователно, макар със сигурност тя да е Божие слово, което може (всъщност трябва) да говори и нас Откровение не е писано първо за нас. Тя има съвсем конкретни първоначални читатели, към които се обръща. Авторът не „закодира” в текста тайни, които да бъдат разшифровани едва след 20 века, когато напредъка на технологията позволи да разберем какво означават детайлите в книгата. Той пише към първите християни, изправени пред проблеми като гонение, поклонение на императорския култ, сърдечно охладняване и компромиси. Следователно, преди да се опитваме да четем в Откровение 13 някакви послания за чипове и импланти, трябва да се запитаме дали текстът няма какво да каже на тези първи християни слушащи думите на апостола като послание говорещо за тяхната собствена ситуация. А той определено има.
 
Второ, един от ключовете за разбиране на книгата Откровение е Стария Завет. Макар в текста да липсват директни цитати алюзиите и намеците се срещат в почти всеки стих. Йоан използва ярки (и добре познати на своите първи читатели) старозаветни образи, модифицира ги и по този начин увеличава силата на своето внушение. Случаят с поставянето на белег не е изключение. Един от най-явните старозаветни пасажи, от които Йоан черпи е Езекиил 9. Макар че тук става дума за подпечатване на праведните, докато в Откровение 13 са подпечатани неправедните паралелната образност е налице. Нещо повече, в самата книга Откровение това подпечатване се среща на повече от едно място.
 
В Откровение 7:1-4 четем: „След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните:”
 
Същите хора се появяват след това в Откр. 14:1 и сл., текст, следващ непосредствено описанието на белега на звяра:
 
„И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им."
 
Тук този белег е описан като „името на Христос и името на Неговия Отец, написано на челата им.” Т.е., Откровение ясно ни представя не една, а две групи подпечатани хора, както във всеки един случай печатът представлява името на този, на когото хората избират да служат – на Бога или на звяра. Аналогичният контраст е напълно ясен. До този момент обаче все още не съм чувал някой да твърди, че Бог ще подпечата Своите избрани като им имплантира чип. Всъщност апостол Павел също говори за „подпечатване” на християните като в Еф. 1:13 ясно  определя този печат като Светия Дух (Дали можем да пренесем речника на Павел към този на Йоан е по-сложен въпрос). 
 
Трето, как имплантирането на чип, чрез който се извършват финансови трансакции може да доведе до вечното осъждение на някой човек за мен остава пълна мистификация – особено когато човек не осъзнава какво прави и когато това действие не включва морално решение. Челото и ръката са толкова ясни образи на мисленето и поведението, че е чудно защо посланието на Йоан е толкова трудно разбирано. Тази насока на мисли отново се потвърждава от старозаветната образност, която Йоан използва. Бог заповядва на евреите да носят специални „знаци” именно на челото и ръката си – т. нар. филактерии – малки кутийки съдържащи стихове от Закона (виж Второзаконие 6:6-8 и Изход 13:1-16).
 
Вероятно нищо от написаното по-горе няма да впечатли почитателите на конспиративни теории, които ще продължат да ни изпращат нови и нови „факти” за предстоящото масово чипиране и за „ясното” значение на Откровение 13. Въпреки това нещата трябва да бъдат казани ясно – това е тълкуване, при това твърде лошо тълкуване, което съчетава едновременно невежество и слаба егзегетика. А ревността да го афишираме из интернет дава още един повод на хората да ни се смеят.
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg