Четвъртък, 03.12.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли." Исая 55:9

OnLine
RSS Facebook Twitter

Към историята на новобългарския превод на Библията

Main Pic
Публикувана: 27.02.2010
Автор: Ива Трифонова
Прочетена: 1071
Коментари: 0
(Преводаческите бележки на Неофит Рилски) 1

Част 2

Целта на настоящото изследване е да се обнародват преводаческите бележки, нанесени от Неофит Рилски в ръкописния вариант на превода на Новия завет. Тези бележки не са включени в печатното издание на текста. До голяма степен те отразяват предварителните напътствия, които търновският митрополит Иларион дава на Неофит Рилски. Доколкото съществува обширна литература за личността на Неофит, за езиковите, лексикалните, текстологичните и синтактичните особености на новобългарския превод на Новия завет, отразени в неговото печатно издание, тук подобен анализ няма да бъде предложен. Няма да бъде направен и анализ на приведените по-долу бележки към превода 2.
Днес тези т.нар. бележки биха могли да представляват интерес за широк кръг специалисти от най-различни области – филолози, историци, етнографи, богослови.
Бележките на Неофит Рилски са най-разнообразни по тип. Тук условно те са разделени на 5 големи групи:
1. Пояснения на стари славянски и библейски лексеми.
2. Пояснения на лексеми от гръцки, еврейски и латински произход.
3. Пояснения на собствени имена.
4. Пояснения на мерни единици.
5. Пояснения към отделни стихове при превода (на отделни думи и словосъчетания, на цели изрази и стихове).
В самия ръкопис Неофит Рилски въвежда бележките си, като поставя знак скоби и звездичка (*) в текста след думата или израза, които пояснява. Когато на един лист думите са повече от една, то звездичките са съответно две, три и т.н. (**), (***). Самото пояснение към тях той помества под основния текст, отделено от него с разделителна черта, пише и с по-дребен шрифт.
Цитираните бележки свидетелстват и за непосилния, денонощен и упорит труд на Неофит Рилски по превода на Новия завет (направен само за 2 години – 1835–1837 г.), както и за качеството на този крупен и впечатляващ за времето си филологически опит.
Бележките са разположени неравномерно по страниците на ръкописа. По тях е видно, че най-голямо внимание е отделено при оформянето превода на Евангелията от Матей и Марк. В тях обикновено основният библейски текст е изписан чисто, без излишни задрасквания и корекции. Същевременно изобилстват от пояснения на отделни думи, на словосъчетания, на изрази и цели стихове, докато в текста на Откровението преобладават предимно бележките с лексикални разночетения, а тълкувания на определени стихове почти няма (само примерът от Ап. 1:3 в V таблица). Ръкописът с Деяния на апостолите също започва с многобройни бележки под линия, които постепенно намаляват, започват да преобладават уточненията с екзегетическо съдържание, а корекциите в основния текст на книгата непрекъснато се увеличават. При Апостолските послания текстът вече е почти изчистен, бележките са спорадични.
В преводаческата си дейност Неофит Рилски се е ръководил основно от превода, направен от елински на гръцки език от митрополит Иларион, от славянската Елисаветинска Библия и от по-стари славянски ръкописи. Непрекъснато е сверявал текста и с цяла сбирка от Евангелия на достъпните му езици: старо- и новогръцки, руски, сръбски, български (с превода на Сапунов), влашки, турски език.
На предната корица на първата тетрадка (235б), съдържаща Евангелията от Матей и Марк, стои надпис „1835 Септемврiа 15. въ Габрово село“. А от вътрешната страна на корицата е добавена следната бележка от Неофит Рилски:
(виж снимката към материала)

1 Текстът се препечатва от електронното издание LiterNet, нанесени са и допълнителни редакционни бележки от автора – http://liternet.bg/publish20/i_trifonova/kym_istoriiata.htm

2 Примерите от текста са поместени в електронния вариант на статията.

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg