Петък, 26.04.2019

Вестник Евангелски

Стих на деня"Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!" Числа 6:25

OnLine
RSS Facebook Twitter

Декларация на Фондация

Main Pic
Публикувана: 19.03.2018
Автор:
Прочетена: 943
Коментари: 0

Декларация на Фондация "Пълноценен живот" срещу джендър идеологията ще бъде внесена утре в НС със всички общо 918 събрани подписи от участниците на проведените митинги в София и Варна.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от участниците в митинг, проведен на 17.03.2018 г. на пл. Народно събрание, София

 

относно: опитите за прокарване на „джендър идеологията“ в българското общество, включително чрез Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

На първо място искаме категорично да изразим нашето противопоставяне на всяка форма на насилие, включително срещу жени и деца.

На второ място държим да е ясно, че с провеждания митинг и с настоящата декларация не обслужваме никакви интереси на която и да е политическа сила в България, нито интереси на чужди държави. Изразяваме само нашата лична позиция – като български граждани с християнски ценности, родолюбие и желание за благополучието на народа ни.

Като българи с християнска етика сме убедени, че ролята на мъжа, дадена му от Бога, е да обича и да се грижи за своята жена и за децата си, както и да почита всеки друг в обществото. Според Библията една от най-важните заповеди е човек да обича ближния, както себе си, а „любовта не върши зло на ближния“.

Считаме, че е граждански дълг на всеки човек, независимо дали е вярващ или атеист, да уважава останалите и да им помага, както и че няма право да упражнява каквато и да е форма на насилие срещу когото и да било.

Проблемът с насилието в България, включително домашното насилие обаче няма да се реши с такива нормативни актове като Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, които целят подмолна подмяна на християнските ценности с вредни аспекти на „джендър идеологията“, както и насаждането на възгледа, че мъжете априори насилват и дискриминират жените.

Насилието ще намалее само чрез съзнателно изграждане на християнски ценности в личността и обществото.

Поздравяваме Ви, г-н министър-председател, както и целия Министерски съвет, че отменихте решението за внасяне в Народното събрание на законопроект за ратифициране на проблемната Конвенция и че оттеглихте този законопроект!

Смятаме обаче, че тази вредна за българските граждани Конвенция не трябва отново да се предлага на Народното събрание за ратифициране, независимо какво ще е решението на Конституционния съд по въпроса, дали тя противоречи на Конституцията на Република България.

 

Съображенията ни за тази категорична позиция са следните:

Конвенцията признава юридическата възможност човек сам да определя своя пол въз основа на негово вътрешно усещане, в разрез с установения при раждането му, и задължава страните да го защитят от насилие на такава основа – чл. 4, пар. 3 от Конвенцията и параграф 53 от Обяснителния доклад към нея. Това показва, че зад официално афишираната цел да се защитят жените от насилие се прикрива стратегията за постепенно налагане на така наречения „трети пол“.

Според чл. 14, във връзка с чл. 4, пар. 3 от Конвенцията страните се задължават да образоват подрастващите на ненасилие, включително спрямо мъже, самоопределящи се като жени. Много обезпокояващо е, че е предвидено „образоването“ да се провежда от неправителствени организации без гаранции за тяхната добросъвестност и компетентност, които ще усвояват и парични средства за тази своя дейност (чл. 8 и 9).

Понятията в Конвенцията „социален пол“, „социални роли“, „стереотипни роли за мъжете и жените“ са неясни и това позволява различни тълкувания и прилагане на разпоредбите на този юридически акт за целенасочено внедряване и налагане и на „джендър идеологията“ в българското общество, а не единствено за ефективна борба срещу насилие над жени и деца.

Резерви по отношение на „третия пол“ не са възможни – чл. 78 от Конвенцията. Ако ги направим, ще бъдат невалидни. Тълкувателни и обяснителни декларации в случая няма да имат правна сила според Виенската конвенция за правото на договорите. Затова, ако Народното събрание ратифицира т. нар. Истанбулска конвенция, ще бъдем длъжни да прилагаме и проблемните ѝ разпоредби. GREVIO ще следи за това.

Стратегията на „джендър идеолозите“ е чрез различни нормативни актове „на парче“ да налагат „третия пол“ в различни обществени сфери, докато сферите станат достатъчно много, така че да се наложи генералното му легализиране, за да се осигури „равенство пред закона“ (включително при сключването на брак и осиновяването на деца).

Идеята за т. нар. „трети пол“ е вредна за личността и обществото. Тя не почива на науката и на здравия разум, според които полът на човека се определя при неговото раждане въз основа на биологични признаци. Изследванията в държавите, в които е легализирана „джендър идеологията“, показват, че най-голям процент самоубийства е налице именно сред хора, които сами определят или променят пола си според вътрешното си усещане, в противоречие с техния биологичен пол. Проучванията показват също, че „джендър идеолозите“ използват властови лостове и финансови средства, за да налагат своите представи на обществото, включително и чрез образованието.

Умишлените масови манипулации спрямо деца чрез образоването им в училищата води до тяхното преждевременно сексуализиране и обърква тяхната идентичност не само относно пола им, но и по отношение на цялостната им личност. Това има дълбоки психологични последици във всяка сфера на живота им, една от които е изпадане в депресивни състояния и самоубийства. Други последици са неспособността в зряла възраст да създават здравословни семейства и да раждат деца, както и да дават добро възпитание на осиновени деца, което способства още повече за задълбочаване на демографския срив.

Тези огромни увреждания за населението, които ще причини въвеждането на „джендър идеологията“ в България чрез законодателството и образованието представляват заплаха за националната сигурност на българското общество. Поради това е наложително да се възложи на държавните служби за сигурност да направят задълбочено проучване и анализ на същността и проявите на „джендър идеологията“ в страни като Великобритания, Швеция, Норвегия и др. (както и в страни извън ЕС – напр. Канада и САЩ), включително на ранното обучение на децата в детските градини и в училищата по сексуалност и въпроси за половата идентичност в тези държави, и причинените от това резултати. Въз основа на това службите за сигурност да предоставят на Министерски съвет доклад по въпроса представлява ли заплаха за националната ни сигурност въвеждането на „джендър идеологията“ чрез законодателството и образованието в България. Ние също можем да помогнем за това проучване чрез материали и статистически данни.

Идеята за промяна на пола противоречи на християнските ценности, които регламентират кое е обективно добро и кое е обективно зло. Безспорно според Библията, върху която са се клели Левски и априлските въстаници, е беззаконие (грях) човек сам да определя и променя своя пол според вътрешното си усещане, в противоречие с биологичния му пол. Хора, които практикуват или одобряват такъв грях, на практика се бунтуват срещу Създателя, който ги обича и пожертва Сина си Христос на кръста, за да ги избави. Ако въпреки това не зачитат тази жертва и не се покаят, ще бъдат осъдени справедливо от Бога на вечна погибел.

Християнските ценности определят българската идентичност. Те са ни съхранили като народ през многовековната ни история независимо от различните асимилации, на които сме били подлагани. Ние не трябва да отстъпваме от тези библейски морални устои по никакъв повод и при никакви обстоятелства!

Поради пагубните резултати, които причинява „джендър идеологията“ в редица западни страни – членки на Европейския съюз, и с оглед на това, че Република България е равноправен член на ЕС, най-настойчиво Ви призоваваме, уважаеми госпожи и господа, на които е възложено упражняването на законодателната и на изпълнителната власт в Република България, включително и българските евродепутати, и с оглед на това, че България в момента председателства Европейския съюз, да инициирате в този съюз и в Съвета на Европа да бъде обявена като вредно зло за личността и обществото идеята за определяне и промяна на пола, в противоречие с определения при раждането. Вярваме не само, че „и ний сме дали нещо на света“ (цитат от „Епопея на забравените“, одата „Паисий“ на Иван Вазов) в миналото, но и има още какво положително да му дадем сега и в бъдеще. Ние не трябва угоднически да възприемаме всичко от Европейския съюз и от Съвета на Европа срещу различни „дивиденти“, а само това, което е добро. От своя страна България може да бъде коректив за развитието на европейското семейство и да го предпази от саморазрушение.

Поради изложените съображения най-настойчиво и учтиво апелираме към всички вас,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

1. да не се внася в Народното събрание отново законопроект за ратифициране на обсъжданата Конвенция, независимо какво ще бъде решението на Конституционния съд за това, дали тя противоречи на българската Конституция;

2. да се отмени нейното подписване от Република България, извършено на 21 април 2016 г. (чл. 7, ал. 3 от Закона за международните договори, чл. 42, т. 2 от Виенска конвенция за правото на договорите, чл. 80 от т. нар. „Истанбулска Конвенция“);

3. да се подобри вътрешното ни законодателство в сферата на защита от насилие, без спорни моменти, каквито се съдържат в обсъжданата Конвенция;

4. да не се допуска в българското законодателство въвеждането на възможност човек да определя и да променя пола си в разрез с определения при неговото раждане чрез биологични характеристики;

5. юридически допустим да бъде и занапред само бракът в сегашната му форма: доброволен съюз между мъж и жена; това да не се променя;

6. държавните образователни стандарти да не допускат промотиране в учебния материал на т. нар. „трети пол“ и ранно „сексуално възпитание“; сексуалното възпитание принадлежи на родителите, не на училището;

7. да се забрани официално в българската образователна система работата на всякакви организации (НПО), промотиращи под различни форми самоопределянето и промяната на пола в противоречие с определения при раждането; да им се забрани да провеждат неподходящо ранно „сексуално възпитание“;

8. да се въведе изучаване на християнска етика като задължителен предмет в българското начално и средно образование;

9. да инициирате в Европейския съюз и в Съвета на Европа да бъде обявена като вредно зло за личността и обществото идеята за определяне и промяна на пола, в противоречие с определения при раждането; вместо това да се промотират християнските ценности като единствения начин за устойчиво развитие.

Убедени сме, че по този начин ще се намали не само насилието над жени и деца, но и много други противообществени прояви. Също – че това са важни мерки за решаването на проблема с демографския срив, както и за благополучието на обществото в социален, икономически, културен и политически план.

гр. София, 17 март 2018 г.

С УВАЖЕНИЕ,

УЧАСТНИЦИ В МИТИНГА И В ДЕКЛАРАЦИЯТА:

Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg