Сряда, 29.01.2020

Вестник Евангелски

Стих на деня"И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение." Колосяни 3:12

OnLine
RSS Facebook Twitter

Коя църква прославя Бога?

Main Pic
Публикувана: 18.08.2019
Автор: Евангелски вестник
Прочетена: 610
Коментари: 0

"И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха" (Деяния 2:42:47).

В Книгата "Деяния на апостолите" намираме описание на Ранната църква, която е модел за подражание. Кое прави Църквата успешна и способна да прославя Бога?

1. Основани върху Божието слово. 

Вярващите бяха посветени на учението на Божието свято Слово. Това означава, че те обичаха да слушат, да се поучават и да се подчиняват на учението на Словото, както бе проповядвано от апостолите. Представям си как седят и „се потапят“ в учението на Божието Слово и това им помогна да израснат в тяхната вяра. Божието Слово беше един от доминиращите и водещи фактори в живота на Ранната църква. В Библията Словото символично е представено като огледало, което отразява истината; семе, което покълва и дава плод; хляб, който дава духовен живот; светило, което дава светлина и напътствие, и като меч, чук и огън.  То е като  мляко, което подхранва новия вярващ и месо, което укрепва зрелия вярващ! Повече от Божието Слово ще донесе повече слава на Неговото име.

Нека продължим да наблягаме на учението на Божието Слово пред нашите деца, юноши, млади хора, възрастни и нашите семейства. Нека представяме вярно Словото на истината чрез нашите амвони и класни стаи, както сме увещани от Павел във 2 Тимотей 2:15, за да може Бог да бъде прославен чрез преобразения живот на Неговите деца.
 
Нека насърчаваме вярващите да прекарват повече време в Божието Слово, отколкото в социалните мрежи, вълнувани от политика, спорт и други дейности. Защото един ден всичко друго освен Божието Слово ще премине (Матей 24:35).
 
2. Верни в общуването.
 
Ранната църква беше атрактивно място с топло семейно усещане, където хората се чувстваха обгрижени. Вероятно затова в Деяния 2:46 се казва, че „Всеки ден те прекарваха заедно в храма. Те разчупваха хляб в домовете си и се хранеха заедно с радостни и искрени сърца. "
 
Думата „радост“ и изразът „искрени сърца“ показват, че вярващите се радваха да бъдат част от общността всеки ден и че помежду им цареше божествена любов. Позовавайки се на този пасаж, коментаторът на Новия завет, Крейг Кийнър, казва: „Събирането около масата означава интимност, а дискусиите или лекциите по време на хранене са често срещани в Ранната църква.“
 
Много се говори за това колко безлични и недружелюбни са някои църкви днес. Можем ли следователно да се стремим да подражаваме на това, което четем в Деяния 2, и да помолим Бог да ни помогне да достигаме хората около нас с любов и приятелство?
 
В статия на пастир Рик Уорън, той казва: "Нашите църкви трябва да бъдат места, където няма страх и срам, места за съкрушени хора, които идват при нас за помощ." Нека се научим да бъдем благодарни на всички, които се покланят и служат в Тялото Христово, особено на тези, чието служение не се вижда публично. Нека продължим да насърчаваме редовното събиране на Божия народ в атмосфера на любов чрез малки групи, библейски уроци и смислени приятелства.
 
3. Постоянни в молитва и поклонение
 Вярващите са били в постоянна молитва и поклонение, както индивидуално, така и заедно, което от своя страна е активизирало всичко, което са правили. Всъщност, когато апостолите бяха заплашени в Деяния 4:18, техният отговор беше да „издигнат гласа си заедно в молитва към Бога“ (Деяния 4:24). Деяния 2:47 ни казва, че те „хвалят Бога ежедневно и се радват на благоволението на всички хора”.
 
Спортистите днес приемат енергия и витаминни напитки, освен другите разрешени добавки, за да получат допълнителна сила, когато се състезават. Ние непрекъснато търсим начини да стимулираме нашето мислене, здраве и работа. Църквата в Деяния, обаче, е била подсилена с молитва и поклонение. Когато вярващите се молеха и се покланяха, стаите бяха буквално разтърсени, както е видно от Деяния 4:31 и Деяния 16:25-26.
 
Ако ние също се фокусираме върху повече молитва и поклонение, индивидуално и общо, нашите църкви ще бъдат силни, за да осъществят по-големи дела за Бога. В тази връзка Чарлз Спърджън казва следното: "Ние никога няма да видим промени към по-добро в нашите църкви, докато молитвеното събрание не заеме своето почетно място в живота на християните."
 
Молитвата и поклонението на църквата носи слава на Бога.
 
4. Със силата на Светия Дух
Църквата в Деяния беше изпълнена със Святия Дух. В резултат знаменията и чудесата бяха често срещано явление и „всички бяха изпълнени с благоговение“.
 
Според речника значението на думата „благоговение“ се определя като „чувство на благоговейно уважение, смесено с… учудване“. Това показва нещо, което не може да се обясни естествено. Следователно можем да заключим, че апостолите са извършвали много свръхестествени действия.
 
Тази сила, действаща чрез Святия Дух, е допълнително подчертана в Деяния 4:33, където се казва: “С голяма сила апостолите продължаваха да свидетелстват за възкресението на Господ Исус” , а в Деяния 5:12 е добавено, че: “Апостолите извършиха много чудотворни знамения и чудеса сред хората. "
 
Във време, когато църквата на Исус Христос и християнските семейства са подложени на силна атака от силите на тъмнината, нека се молим за ново вливане на силата на Светия Дух сред Неговите хора. Нека преживеем тази сила, когато вярващите се събират, за да се поклонят на Спасителя.
 
Наистина Господ ще се прослави!
 
5. Щедри в даването
Всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. Те продаваха имотите си и благата си, и раздаваха на всеки, според нуждите ” (Деяния 2:44-45).
 
Каква удивителна щедрост се разкрива в тези стихове! Тъй като църквата нарастваше и броят на вярващите се увеличи бързо, много спешни нужди щяха да се появят. Вярващите реагираха великолепно, споделяйки всичките си притежания, за да отговорят на тези нужди. В резултат на това Господ беше прославен.
 
Църквата на нашето време също трябва да бъде белязана от преливаща щедрост.
 
6. Неуморни в благовестието
 
"И Господ всеки ден добавяше към техния брой онези, които се спасяваха”(Деяния 2:47).
 
Хората, които се спасяват всеки ден, показват, че вярващите ежедневно споделят Евангелието. Книгата Деяния ни показва, че редовната евангелизация е моделът на тяхното служение. Те отказват да бъдат спрени, дори когато са заплашени, бити или затворени.
 
Докато продължават да евангелизират, в Деяния 5:14 се казва, че „Все повече и повече мъже и жени вярваха в Господа и се добавяха към църквата.” Дори когато църквата бе разпръсната по-късно заради зловещото преследване на Савел, Библията казва: „Тези, които са бяха разпръснали, проповядваха Словото, където и да отиваха ”(Деяния 8:4).
 
Копнежът за спечелване на души трябва да бъде подновен в тялото Христово днес, защото всяка спасена душа носи слава на Бога. Някой беше казал: „Ние не сме били призовани да култивираме риба, а да ловим риба!” Нека продължим да споделяме Евангелието винаги, когато и както възникне възможност.
 
Четох историята на един християнин, чийто съсед бил запален рибар. Обикновено двамата излизали от къщите си по едно и също време в неделя сутрин, единият да отиде за риба, а другият да отиде в църквата.
 
Невярващият съсед често канел християнинът да идат на риба заедно, но предложението винаги било учтиво отхвърляно с пояснението, че по това време трябвало да бъде в църквата. В поредната неделя след като поканата за риболов била учтиво отхвърлена, невярващият съсед казал: „Странно е, нали? Въпреки че съм те канил на риба много пъти в неделя, ти не си ме поканил в църквата нито веднъж! "
 
7. Безрезервно посветени
 
"Те постоянстваха ..." (Деяния 2:42).
 
Може да се каже, че християните са били напълно и изключително отдадени на всичко, споделено в тази статия. Те бяха посветени на Божието Слово, на общение, на молитва и поклонение, на работата на Свeтия Дух, на щедростта и на благовестието. Тази преданост беше много по-различна от онова, което се наблюдаваше в храма или в синагогите, и представляваше предизвикателство за религиозната култура на онова време.
 
Днес думата „екстремист” има много негативни конотации като „незаконно”, „насилствено”, „фанатично” и „войнствено”. Въпреки това, тези вярващи показаха екстремизъм, който имаше само една цел - това беше да донесе слава на Бога! Такъв беше техният ежедневен начин на живот.
 
Нека и ние да бъдем всеотдайни докрай в нашата преданост към живия Бог, за да можем да принасяме слава на Неговото име! Тогава ще можем да се наречем  истинска църква...
 
 
Източник: CBN NEWS
Превод: Петя Зарева
Сподели:
Email Print
Няма коментари :(
най-ново най-четени коментирани
РЕКЛАМА
books-bg.com

В момента:

Следва:

Слушай на живо
Studio865 865tv Radio865 Християнството predstoi.bg